top of page
Balloons Floating in the Air

"תקנון פעילות "חוגגים יומולדת

מטרתו של תקנון זה להסדיר ולקבוע באופן בלעדי ובכפוף לכל דין את הכללים על פיהם תתנהל פעילות "חוגגים יומולדת" בעמוד הפייסבוק ובדף האינסטגרם של גלידות פלדמן - חנויות במחירי המפעל (להלן: הפעילות). ההשתתפות והזכייה כפופים לאמור בתקנון זה.

למען הסר ספק, מובהר כי תקנון זה מופנה באופן שווה לזכר ולנקבה, וכי ניסוחו בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד

1.הגדרות

 

 

"גלידות פלדמן - חנויות במחירי המפעל" שהינה עורכת הפעילות.

 

2.הפעילות -

החברה מכריזה בזאת על פעילות "חוגגים יומולדת". 

במסגרת פעילות זו, המשתתפים יתייגו חבר.ה שחוגג יומולדת, יעשו לייק לעמוד ויכתבו ברכה מקורית. 

הברכה שתיבחר ע"י צוות השיפוט של פלדמן - גלידות המפעל כמרשימה ביותר תזכה את המשתתפים במארז גלידה ׳שיהיה במזל טוב׳. 

 

3.זכאים להשתתף בפעילות -

אזרח או תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים הרשום ברשת פייסבוק שאינו נמנה

על עובדי  החברה ואף אינו קרוב משפחה של אדם כאמור מדרגה ראשונה.

 

4.תקופת הפעילות -

הפעילות תחל ביום 7.5.24 ותסתיים ביום 30.5.24 בשעה 23:59.   

 

5.בחירת הזוכה -

צוות השיווק של פלדמן גלידות המפעל יבחן את הברכות שנשלחו ויבחר את הברכה המרשימה ביותר.

לפי  שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לאמור בסעיף 2 בתקנון הפעילות.

הודעה על זהות הזוכה תימסר באמצעות הודעה פרטית בעמוד הפייסבוק 

וזאת עד ליום 30.6.24 או בסמוך לכך.

 

6.הפרס לזוכה ואופן הענקתו - 

 

הפרס לזוכה בפעילות יהיה מארז גלידה חגיגי. הזכות לפרס היא אישית ואינה ניתנת להמחאה או להעברה לאחר. הזוכה יאסוף

את הפרס מחנויות המפעל באיזור המרכז בלבד: בתל אביב, רמת גן, הרצליה, פ״ת, רעננה והוד השרון. 

 

אופן מימוש הפרס-  על משתמש המבקש לממש את הפרס לגשת לאחת מחנויות המפעל באיזור המרכז עם הודעת הזכיה שתשלח אליו. 

 

7. שונות -

7.1 המשתתף מצהיר ומאשר, כי אין לו ולא תהייה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור והמתייחס לתחרות ו/או לפעילות, לרבות זכייה או אי זכייה בהם.

7.2 למען הסר ספק מובהר, כי המשתתף אחראי לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לחברה כתוצאה מפעולות שבניגוד לתקנון זה וישפה בגין כך את החברה מיד עם דרישתה הראשונה (בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות אשר נגרמו או ייגרמו לה ו/או מי מטעמה).

7.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

7.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון בכל עת. הנוסח הקובע הינו הנוסח העדכני של התקנון כפי שיפורסם מעת לעת באתר החברה. 

הפעילות הינה פעילות שיווקית גרידא, אינה מהווה הגרלה ו/או משחק אסור.

 

7.5 הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הינו דין מדינת ישראל.

 

 

bottom of page